Posted in PAINTED WORDS

રોજ એનાં એ જ સાલાં ફેફસાં વેંઢારવાં , રોજ એનું એ જ જીવ પર આવવું શું ચીજ છે ?


ઘટનાને હોત ભૂલી શકાવાનાં બારણાં,
તો કોણ ખોલવાનું હતું બંધ દ્વારને ?
ગઈકાલે સનસનાટીભર્યું શું બની ગયું ?
ભીની હજુ છે, ખોદી જુઓને, મજારને

Author:

B.E.(E & C) M.Tech(Digital Comm.)

wanna say something? Say Right here...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s